sắc phong các họ Đinh

dinhnhulai

Moderator
Staff member
Ban liên lạc họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế, đang tiến hành việc sưu tầm, các câu đối tại các nhà thờ và di tích văn hóa dòng họ; trong buổi gặp mặt 24/6/2012 chúng tôi đã tiếp nhận các bản sắc phong thần của các nhà thờ họ Đinh, nay trân trọng giới thiệu để bà con họ Đinh tham khảo, có gì khiếm khuyết xin được tiếp thu.
敕 封

丁 如 族 嗣
敕 丞 天 府 富 榮 縣 同 夤 社 從 前 奉 事 原
贈 翊 保 中 興 靈 驸 開 墾 丁 艅 大 郎 尊
神 護 國 庇 民 稔 著 靈 應 節 蒙
領 給 敕 封 準 許 奉 事 肆 今 正 直 朕 四 旬 大
慶 節 經 領 寳 詔 覃 恩 禮 烽 登 秩 著 加
贈 端 肅 尊 神 特 準 奉 事 同 誌 國 慶 而 申 祀 典 欽 哉
啟 定 玖 年 柒 月 弍 拾 五 日

SẮC PHONG
ĐINH NHƯ TỘC TỰ
Sắc Thừa Thiên phủ Phú Vinh huyện Đồng Di xã tùng tiền phụng sự nguyên
Tặng Dực Bảo trung hưng linh phò khai khẩn Đinh Dư đại lang tôn
Thần hộ quốc tí dân nẫm trứ linh ứng tiết mông
Lĩnh cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự tứ kim chính trực trẫm tứ tuần đại
Khánh tiết kinh lệnh (lĩnh) bửu chiếu đàm ân lễ phong đăng trật trước gia
Tặng đoan Túc tôn thần đặc chuẩn phụng sự đồng chí quốc khánh nhi thân tự điển khâm tai
Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật.敕 封
族 丁 有 匡 扶

保 大 拾 贰 年 玖 月 拾 陸 日
敕 丞 天 府 廣 田 縣 匡 扶 總 匡 扶 社 從 前 奉 事
原 贈 翊 保 中 興 靈 扶 洚 陽 郡 開 耕 丁 大 郞
之 神 護 國 庇 民 稔 著 靈 應 節 蒙
頒 給 贈 敕 準 許 奉 事 肆 今 丕 永
用 誌 國 慶 而 申 祀 事 欽 哉
前 猶 著 加 贈 端 肅 尊 神 仍 凖 匡 扶 社 依 舊 奉 事
耿 命 祗 紹
用 誌 國 慶 而 申 祀 事 欽 哉SẮC PHONG
HỌ ĐINH HỮU - KHUÔNG PHÒ - QUẢNG PHƯỚC

Bảo Đại thập nhị niên cửu nguyệt thập lục nhật
Sắc Thừa Thiên phủ Quảng Điền huyện Khuông Phò tổng Khuông Phò xã tòng tiền phụng sự.
Nguyên tặng Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò giáng Dượng quận Khai canh Đinh Đại lang.
Chi Thần hộ quốc tí dân nẫm trứ linh ứng tiết mông.
Ban cấp tặng sắc chuẩn hứa phụng sự tứ kim phi vĩnh dụng chí Quốc khánh nhi thân tự sự Khâm tai!
Tiền do trước gia tặng Đoan Túc Tôn Thần nhưng chuẩn Khuông Phò xã y cựu phụng sự.
Cảnh mệnh chi thiệu.
Dụng chí Quốc khánh nhi thân tự sự Khâm tai!

Dịch nghĩa: chưa dịch

敕 封
丞 天 興 運
皇 帝 制 曰 朕 惟 人 臣 事 上 之 中 垂 老 不 渝 素 節。
王 者 推 恩 之 典 歸 休 因 沛 殊 霑 亶 協 穀 辰 載 揚 芝
綍。咨 爾 兵 部 郎 中 丁 光 宁 荇 能 可 取 材 器 民 觀
曰 清 曰 慎 曰 勤 觀 箴 是 迪 有 猷 有 為 有 守 政 術 攸
宜 考 功 方 俟 陟 明 引 例 已 聞 辭 祿 宜 加 章 服 用 慰
餘 年 兹 準 陞 授 中 議 大 夫 光 祿 寺 卿 休 致 錫 之 誥
命 尚 其 帶 已 新 衔 歸 于 舊 里 烏 巾 暇 豫 逍 遙 遊 釣
之 樹 邱 鳩 杖 夷 猶 沐 浴 昇 平 之 膏 露 欽 哉
維 新 捌 年 拾 壹 月 貳 拾 壹 日
敕 命 之 寳

Thừa Thiên hưng vận,
Hoàng đế chế viết: Trẫm duy nhân thần sự thượng chỉ trung, thùy lão bất tu tố tiết.
Vương giả suy ân chi điển, quy hưu nhân bái thù triêm đản hiệp cốc thời tải dương chỉ phất.
Tư, nhĩ Binh bộ lang trung Đinh Quang Trữ, hạnh, năng khả thủ. Tài, khí, quan viết thanh, viết thận, viết cần quan châm thị địch. Hữu du, hữu vi, hữu thủ chính thuật, du nghi khảo công phương sĩ trắc minh dẫn lệ, dĩ văn từ lộc nghi gia chương phục dụng ủy dư niên. Tư, chuẩn thăng thụ Trung Nghị phu quang lộc tự khanh hưu trí tích chi cáo mệnh. Thượng kỳ đái dĩ tân hàm quy vu cựu lý, ô cận hạ dự tiêu dao đu điểu chi thọ Khâu, Cưu trượng di do mộc dục thăng bình cho cao lộ. Khâm, tai!
Duy Tân bát niên, thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật.

SẮC MỆNH CHI BẢO
Dịch nghĩa:
Thừa Thiên hưng vận,
Hoàng đế nói rằng:
Trẫm nghĩ việc dùng kẻ bề tôi trung để phụng sự người trên đến khigià lão vẫn không biến đổi cái khí tiết trong sạch. Kẻ vương giả xuy xét cái ân của điển lễ lúc trở về hưu trí nhưng khác nhau nhiều chỉ ở chỗ thấm nhuần hợp với ngày tốt để gánh vác cái dây thừng cỏ chi lớn. Ôi, ông Binh bộ lang trung Đinh Quang Trữ, có tính tốt, có tài năng có thể chọn lấy. Tài, khí đủ sức để xem xét những chỗ rộng lớn, nói rằng ông là người trong sáng, cẩn thận, chuyên cần, để khuyên răn, lấy sự mẫn cán, tin thực làm gương cho các quan. Ông là người có mưu kế, có cách làm, có giữ nơi chính thuật nên khéo xét công lao chờ để thăng quan rõ ràng theo luật lệ đã nghe những lời tốt đẹp nên càng thêm sáng trong việc an ủi trọng dụng ông nhiều năm. Nay chuẩn sắc phong cho chức Trung Nghị Đại phu Quang lộc rự khanh để về hưu trí ngõ hầu cái giải này lấy cáo mới mà trở về nơi quê cũ mang chiếc khăn đen nhàn hạ nơi câu khâu, tay cầm gậy cưu dự vào thú tiêu dao câu cá ngoạn cnahr bình dị, tự do tắm gội ân trạch trong cảnh thăng bình. Kính vậy thay!
Niên hiệu Duy Tân năm thứ 8, ngày 21 tháng 11 (Giấp Dần- 1914)
SẮC MỆNH CHI BẢO


敕 丞 天 府 富 榮 縣 葦 野上 社 奉 事 本 土
開 耕 丁 大 郎 之 神 稔 著 靈 應 向 來 未
有 預 封 肆 今 丕 永
取 命 絢 念 神 庥 著 封 翊 保 中 興 靈 扶 之
神 凖 依 舊 奉 事 神 其 相 佑 保 我 . 民
哉 欽
維 新 柒 年 拾 月 初 捌 日
Sắc Thừa Thiên phủ Phú Vinh huyện Vi Dã thượng xã phụng sự bổn thổ
Khai canh Đinh Đại lamg chi thần..linh ứng hướng lai vị
Hữu dự phong tứ kim phi vĩnh
Thủ mệnh huyến niệm thần hưu trứ phong Dực bảo trung hưng linh phù chi
Thần chuẩn y cưụ phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã . dân
Khâm tai!
Duy Tân thất niên thập nguyệt sơ bát nhật
Duy Tân năm thứ bảy, tháng mời ngày 8 (Quý Sửu - 1913)
Dịch nghĩa:
của Đinh Văn Long
Sắc phong triều Nguyễn ban cho dòng họ Đinh Văn, dịch nghĩa: Ngày mồng 8 tháng 10 năm Duy Tân thứ 7 sắc cho: Thần Đinh Đại Lang, người khai canh được thờ phụng ở xã Vỹ Dạ Thượng, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên. Thần có linh ứng rõ ràng, từ trước đến nay chưa từng được sắc phong. Nên nay vâng theo mệnh sáng ở trên, nghĩ đến công lao che chở của thần, bèn phong cho thần là DỰC BẢO TRUNG HƯNG LINH PHÙ, chuẩn theo như cũ mà phụng thờ, thần cùng trẫm che chở cho muôn dân. Mệnh ban!
 
Top