họ Đinh Phúc - Vĩnh Lộc , gốc từ Thúy Sách- Lam Sơn- Thanh Hóa

dinhhuusam

Moderator
HỌ ĐINH PHÚC - VĨNH LỘC
Gốc từ THUÝ SÁCH - LAM SƠN - THANH HOÁ​

Tôi có tra cứu dòng họ Đinh Phúc - Vĩnh Lộc , gốc từ Thúy Sách- Lam Sơn- Thanh Hóa xin trích dẫn như sau:
I. " Kính nghỉ: Ông Tổ ta trước Triều Lê có công đánh dẹp giặc, trong khoảng niên hiệu Hồng Đức, vâng chỉ theo Trần Hoàng Tử làm chiến tưuớng nam đạo đi đánh giặc Lồi (thời Lê đất nưuớc chia làm 4 đạo, mổi đạo do một Hành khiển cai trị; Hoàng tử giử chức Hành khiển Nam đạo, chỉ huy đạo quân đi dánh giặc Lồi, chia ra đóng đồn ở 3 châu: Ma Linh nay là 2 huyện Vĩnh linh và Gio Linh; Địa lý nay là huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; Bố Chính nay là các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa...
Theo Gia phả và tông đồ Chi Một họ Đinh ở Lam Sơn Thanh Hóa thì tiền nhân đầu tiên họ Đinh ta là cụ Đinh Thế Biểu Ngài là Phò mã làm quan thái úy triều Trần, được triều đình truy tặng " Mục huệ Đại Vương" " Thượng đẳng Phúc thần"
Con trai cụ tổ Đinh Thế Biểu là ngài Đinh Tôn Nhân - quan thái úy triều Trần tưuớc "Thái úy Bình chuương sự" "Mục huệ Đại vương " , Bà vợ ngài là Ngọc Vỹ - em gái vua Lê Thái tổ, tước "Quốc Phu nhân", sinh hạ đưuợc 3 nguười con trai;
-Con trưuởng là Đinh Lể, Chiến tuướng thời Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh, lập nhiều chiến công hiển hách đuược phong tặng: Bình Ngô khai quốc công thần, Suy trung tán trị, Dực vận Bảo chính công thần, Nhập nội tuư không, Bình chưuơng quân quốc trong sự, Thái Bảo Bân Quận công, Phụng tứ quốc tánh, đến năm Hồng Đức thứ 15 đuược truy tặng " Thái suư Bân quốc công"; Hiển khánh Đại vuương' " Thưuợng đẳng Phúc Thần"
- Con thứ hai là Đinh Bồ, Chiến tướng thời Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh, đưuợc truy tặng "Bình Ngô khai quốc Công thần, Thái phó Đinh Quốc công, Phụng tử quốc tánh, Uy dũng Đại vuương, Trung đẳng phúc thần.
- Con thứ ba là Đinh Liệt, Chiến tưuớng thời Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh , Đại thắng Chi Lăng hạ sát đuược tưuớng giặc An Viễn hầu Liểu Thăng, đưuợc triều đình thăng Thanh nan kiệt tiết, Dực Vận tuyên lực Bảo chính công thần, Đặc tiến khai phủ nghị chính tam ty, nhập nội kiểm hiệu, Bình chưuơng quân quốc trọng sự, kiêm Hoàng thành nội ngoại Bình dân từ tụng, Thưuợng trụ quốc thái suư, Lân quốc công phụng tứ quốc tánh. Năm Hồng Đức thứ 5 giử chức Thống tuướng đánh giặc Chiêm thành- có công lớn đưuợc đặc tấn phong "Tán trị hiệp mưuu công thần , nhập nội tưu mã tham dự triều chính. Đến năm Hồng Đức thứ 15 đưuợc truy tặng : "Minh nghĩa hiệp mưuu , Đồng đức công thần kiêm thái tử thái suư Lân quốc công", tiếp sau đó sắc phong "Trung mục Đại vưuơng, Thưuợng đẳng phúc thần. Bà vợ ngài tuước "Quốc Phu nhân" sinh hạ được 5 nguười con trai ( theo tông đồ họ đinh , chi một ở Lam Sơn Thanh Hóa) gồm;
Thứ nhất- Đinh Công Đột
Thứ hai- Đinh công Hiếu
Thứ ba- Đinh Công Cẩn
Thứ tư- Đinh Công Địch
Thư năm- Đinh Công Thuận
Và ngài Đinh Công Địch là Thủy tổ họ Đinh tại thôn Vĩnh Lộc- Quảng Bình..."
II. Bắt đầu tính từ Ngài Đinh công Địch là đời thứ nhất của họ Đinh Phúc- Vĩnh Lộc- Quảng Bình thì đến đời thu sáu con trai trưởng chi ba là Đinh Phúc Tuế sinh hạ 6 người con trai:
- Ông Đinh Phúc ? thường gọi là Nhiên Chính (đời thứ 7)
- Ông Đinh Phúc ? thường gọi là Nhiêu Cam (đời thứ 7)
- Ông Đinh Phúc ? thường gọi là Văn Hưuơng quan viên phụ triều Lê (đời thứ 7)
- Đinh Phúc Thứ hiệu ông Nhiêu (đời thứ 7)
- Đinh Phúc Hạc hiệu là Đinh Đại Lang (đời thứ 7) đi Lính thời Lê Triều
- Đinh Phúc Nghệ (đời thứ 7)
III. Thử suy đoán tạm như sau:
Ngài Đinh Liệt mất năm 1472, Từ Đinh Phúc Địch đến hậu duệ là 7 đời bình quân mổi đời cở 20 - 25 năm ta công thêm 140 năm đến 175 năm , vậy ta có khoảng đi chiến trưuờng của Đinh Đại Lang là cở vào năm 1612-1647 ?

Đinh Hữu Sâm
 
Top